Què és l'assignatura Estada a l'Empresa

L'assignatura d'Estada a l'Empresa és una optativa general per tot el primer de batxillerat que implica la realització d'una fase d'FCT (Formació en Centres de Treball).
Des del curs 2008-2009, tenim signat un acord amb la cooperativa EROSKI per a la realització de les 70h de pràctiques que té dissenyades el currículum de l'assignatura.

Tasques ha desenvolupar en la fase d'FCT

Calendari d'entrega de tasques

dilluns, 16 de gener del 2012

Els Perfils professionals. El meu prefil professional

Vols buscar feina com a assalariat?
En aquest cas, establiràs una relaciólaboral amb una empresa, organisme o institució en
què realitzaràs una activitat retribuïda mitjançant un salari.
Com buscar feina?
Pot semblar complicat però es tracta de seguir uns passos específics que t'ajudaran a
aconseguir una feina que s'ajusti al teu perfil. És un procés que has de conèixer si vols
augmentar les teves possibilitats a l'hora d'aconseguir treball.

• Com puc fer una autoanàlisi?
• Com fer la carta de presentació?
• Com fer el meu currículum vitae?
• Què són les proves de selecció?
• Què és l'entrevista de treball?

Tingues en compte que si has triat fer Estada a l’Empresa, un dels seus valors afegits
que tens respecte de la resta de companys és la formació pràctica als Centres Eroski. La
Formació en el Centre de Treball (FCT) t'ha donarà l'oportunitat de tenir ja un contacte
amb l'entorn professional. Tot això ha de aportar-te seguretat, ja que no vas a accedir
a alguna cosa totalment desconeguda. Pensa que la teva formació et facilitarà l'accés a
l'ocupació i l'adaptació als canvis del món laboral.

Com puc fer autoanàlisi?

És important realitzar un autoanàlisi i així entendre quins són els teus punts febles i
forts. Per a això hauràs de fer-te preguntes com les següents:
• Què puc aportar?
• Què sé fer?
• Què m'agrada fer?
• Quines són les meves limitacions?
• Com podria superar?
Els punts clau que has de mesurar en aquesta primera fase són:
• Els teus coneixements
• Els teus destreses
• Els teus actituds
La informació personal que has obtingut hauràs de analitzar-la en detall i així conèixer
quin és el teu perfil. A més, és convenient que coneguis el perfil de l'empresa per fer
una comparació.

Com fer la carta de presentació?

La carta de presentació és un document de caràcter personal que acompanya al
currículum vitae i que determinarà la primera impressió que tinguin els empresaris de
tu. D'aquesta dependrà si segueixes en el procés de selecció o no.
Amb una bona carta de presentació aconseguiràs arribar a l'empresa d'una manera més
propera, persuadir perquè et donin l'oportunitat d'una entrevista, diferenciar d'altres
candidats, personalitzar la teva presentació, mostrar les teves habilitats i motivació.

Consells per a una bona carta de presentació

• Dirigeix ​la carta a un responsable de l'organització.
• Esmenta dades sobre l'empresa i l'oferta en particular, si n'hi ha.
• Utilitza frases curtes i clares.
• Esmenta teus èxits, capacitats i habilitats en àmbits relacionats amb el lloc.
• Descriu les característiques del lloc i justifica per què ets adequat.
• No mencions habilitats o informacions innecessàries que no tinguin relació amb el lloc.
• Proposa una cita amb l'empresa i indica la teva disponibilitat.
• Tot i seguir unes normes comunes, les cartes de presentació han de ser diferents per a
cada lloc / empresa al qual optis.
• Sigues breu i concís.
• Escriu a ordinador sempre que no contravingui alguna condició imposada per l'empresa.
• Utilitza paper de qualitat i evita les fotocòpies.
• Deixa marges i espais entre paràgrafs per facilitar la lectura.
• Utilitza diferents tipus i estils de lletra per ressaltar la informació més important.
• Utilitza llenguatge clar i correcte, sense faltes d'ortografia ni expressions vulgars.

Quan enviar la carta de presentació?
En buscar treball per compte d'altri, la carta de presentació es converteix en un element
essencial en dues situacions:
• Resposta a un anunci concret. La carta de presentació acompanya al teu currículum,
que enviaràs per respondre a un anunci. És important que tinguis en compte les dades
que apareixen en l'anunci i els incorporeu a la teva carta. Destaca l'interessant de la teva
candidatura, esmenta els requisits de l'anunci i per què ets un bon candidat.
• Autocandidatura. Igual que en el punt anterior, la carta de presentació acompanya
sempre el teu currículum. En aquesta ocasió, l'enviareu de manera espontània perquè et
tinguin en compte en futures seleccions. Hauràs deixar clar la teva motivació i què és el
que pots aportar.
Estructura de la carta de presentació
Bàsicament existeixen dos tipus de cartes, una convencional i una altra lliure.
Si optes pel tipus lliure has de ser original i creatiu. En aquest cas, el teu objectiu serà
sorprendre i atraure per ser diferent. Podràs utilitzar colors, imatges, logos, suports
innovadors o altres tècniques. Utilitza-ho només quan el tipus d'empresa i de lloc et faci
pensar que pot augmentar les teves opcions.
El format de carta de presentació convencional sol estar format per quatre paràgrafs.
Després del destinatari (dades de l'empresa), dades de l'emissor (les teves dades) data i
salutació, se sol començar amb una referència a l'oferta o convocatòria a la qual vols
optar. En el segon paràgraf s'esmenten les dades més significatives del teu currículum
respecte al lloc que sol · licites. El següent paràgraf es destinarà a explicar l'objectiu de
la carta, és a dir, si vols formar part de la selecció o sol · licitar una entrevista. La carta
acaba amb un comiat en un estil formal i de cortesia, i finalment, la teva signatura
original sempre que sigui possible.
Mai ha de sobrepassar una pàgina.

Com fer el meu curriculum vitae?

El currículum vitae és l'instrument que tens de presentar-te a les institucions o
empreses, és la teva targeta de presentació. Comptar amb un bon currículum és
imprescindible per sol · licitar un lloc de treball. Has adaptar i actualitzar segons l'oferta
i l'empresa a la que ho manis.

Què ha de contenir el meu currículum?
Malgrat existir diversos tipus de currículum, el document a elaborar ha de contenir una
informació bàsica per a tots.
Hi ha una sèrie d'apartats imprescindibles en qualsevol currículum:
• Dades personals. En dades personals s'inclou aquella informació d'interès per a
l'empresa: el teu nom i cognoms, data de naixement, domicili, telèfon i correu electrònic.
• Formació. Abasta tres subapartats: els estudis oficials, la formació complementària i la
formació en informàtica i idiomes.
• Experiència laboral. En aquest apartat s'especifiquen els treballs, pràctiques o col·laboracions que has realitzat. A més pots incloure el lloc que has ocupat amb les seves funcions, les dates i el nom de l'empresa. Has de començar per les dades més propers al moment en que fas el currículum i començar a fer la descripció del més pròxim al més llunyà en el temps.
• Altres dades. L'última informació que engloba altres dades sol incloure els
voluntariats, permisos de conduir, la teva disponibilitat, aficions o altres interessos,
experiència a l'estranger, etc, tot allò que pugui aportar valor afegit a la teva proposta.
Com redactar un bon currículum?
És important redactar un bon currículum ja que és l'eina que tens perquè et coneguin i
posteriorment, hauràs de defensar durant l'entrevista.
• Prepara abans de tot un esborrany amb tota la informació que vulguis incloure.
• Escriu a ordinador, tret que s'especifiqui el contrari.
• Utilitza marges i espais entre els diferents continguts per facilitar la lectura i
comprensió.
• Utilitza vocabulari clar i precís.
• La seva extensió no ha de ser més de dues pàgines (tots els documents justificatius has
adjuntar-los a un dossier independent si així es sol · licita en la demanda d'ocupació).
• Selecciona la informació rellevant. No incloguis alguna formació o experiència que no
et vagi a afavorir en relació amb el lloc.
• Si adjuntes una foto, procura que sigui de qualitat i actual.
Tipus de Curriculum
Hi ha diversos tipus de currículum, encara que bàsicament es poden resumir en:
cronològic, funcional, mixt i europeu.
Has de tenir en compte que en cada cas hauràs de triar el més convenient per al lloc al qual optes i que cadascú destaca unes coses davant d'altres, de manera que cal que utilitzis el que millor posa en relleu el que tens.
Cronològic
• És el més comú i més fàcil de redactar.
• Els apartats s'estructuren sempre cronològicament començant pel més recent en el temps.
• Exposa clarament la trajectòria professional. En alguns casos, quedarà a la vista les
llacunes i en altres, la promoció, l'augment de tasques o la progressió en l'escala professional.
• Es caracteritza per exposar les dades de forma clara i ordenada.
Funcional
• Presenta l'experiència agrupada per funcions, tasques o sectors professionals.
• És més difícil de redactar però posa de manifest d'una manera més ràpida el teu itinerari professional.
• Les empreses en les que s'ha acumulat experiència passen a un segon pla, però dissimula les llacunes i els canvis freqüents d'empresa.
• Es recomana utilitzar aquest model quan es compta amb prou experiència.

Mixt
• És una barreja entre el model cronològic i el funcional. Presenta els avantatges de cada un.
• S'estructura funcionalment però després, cada apartat es desenvolupa cronològicament.
• És el menys habitual.
Europeu
• El Curriculum Vitae Europass posa a disposició dels ciutadans un model comú per presentar de manera sistemàtica, cronològic i flexible les seves capacitats, competències, titulacions i certificacions.
• Es recomana, sempre que puguis, seguir aquest model, ja que és el que s'està estenent per tot Europa.
• Pots fer-ho per Internet, imprimir-lo, guardar-o enviar en línia. Accedeix a aquest model de currículum en l'apartat corresponent d'aquest portal.
• És un model comú per presentar de manera cronològic i flexible les teves capacitats, competències, titulacions i certificacions.
• Té l'avantatge que, des del principi, la persona que rep el teu curriculum sap que estàs al dia i coneixes quins són els documents més estesos a la Unió Europea.

Què són les proves de selecció?
Són el conjunt de tècniques que utilitza una empresa per elegir les persones que van a treballar-hi. Aquestes tècniques són múltiples.
Existeixen tres tipus:
• Test de personalitat: El seu objectiu és conèixer en profunditat. Has de ser sincer encara que alguna pregunta et sembli estranya.
• Test psicotècnics: Aquests tests serveixen per avaluar aptituds i capacitats com raonament verbal, raonament numèric, raonament abstracte, percepció espacial i altres qüestions.
• Proves professionals: S'utilitzen per veure els coneixements relacionats amb el lloc de
treball que pretens exercir.

Què és l'entrevista de treball?

És la tècnica més utilitzada en els processos de selecció de personal. Davant d'un lloc de
treball, s'estableix el perfil del candidat i posteriorment, a través de l'entrevista, es tria a
un dels candidats per cobrir el lloc determinat.

Què cal saber abans de presentar-se a una entrevista de treball?
Preparació de l'entrevista
És una situació que produeix un alt grau de nerviosisme i ansietat. Pots preparar per
endavant i afrontar l'entrevista com un repte enriquidor, una situació de la qual pots
aprendre i obtenir aspectes positius. Per això pots seguir els següents consells que et
proposem:
• Informa't prèviament sobre el lloc, l'empresa i el càrrec.
• Identifica els teus punts forts i febles. Tingues compte que tampoc et convenen revelar
debilitats que puguin perjudicar.
• Analitza el teu projecte i els teus arguments.
• Prepara't preguntes a formular.
• Sigues optimista i confia en tu mateix.
• Analitza la imatge que vols transmetre i tria en funció d'ella els elements del teu aspecte personal per si en algun moment de l'entrevista ho necessites.

• Prepara el teu currículum, documents acreditatius i referències de forma ordenada i neta.
• Sigues puntual.
Has de considerar que el procés de passar per una entrevista, fins i tot encara que no
siguis seleccionat, suposa una experiència positiva que t'aporta seguretat per afrontar
noves entrevistes com situacions més conegudes.
Vols saber què et poden preguntar?
Durant l'entrevista et preguntaran sobre diversos àmbits: Procura reflexionar abans pensant què podries contestar.
• Personalitat. Sobre tu mateix, anècdotes, valors, motivacions i influències.
• Formació. Raons per a l'elecció del teu itinerari de formació.
• Treballs anteriors. Activitats, funcions, projectes, companys.
• Ocupació. Preferències, relacions a la feina, punts forts i febles, objectius.
• Vida privada. Família, relacions personals, temps lliure, vacances, hobbies.
• Diverses. Incorporació a la feina, opinions, referències.
Si vols preparar-te per una entrevista, prova a contestar preguntes com:
• Per què va deixar el seu últim treball?
• Què coneix sobre la nostra empresa?
• Nom dos dels seus punts forts i febles.
• On es veu en cinc anys?
• Per què hauria de contractar?
• Descriviu un dia habitual en el seu anterior treball.
• Què pot aportar a l'empresa?
Les respostes han de ser concises i directes. Sempre que puguis, utilitza exemples per ser més clar i tracta de buscar la relació amb temes laborals.
A més de preparar les respostes a les possibles preguntes, pots preparar preguntes per formular tu mateix sobre:
• Principals responsabilitats i funcions del lloc.
• Desenvolupament professional, condicions, incentius.
• Sobre els teus futurs companys, caps, subordinats.
Què és el que no s'ha de fer en una entrevista?
• Arribar tard o massa aviat.
• Tenir el mòbil encès.
• enredar-se en una discussió.
• Seure a la vora de la cadira.
• Portar la iniciativa. Deixa que sigui l'entrevistador el que dirigeixi l'entrevista.
• Respondre de manera agressiva.
• Tenir cura el teu aspecte personal i evita característiques cridaneres.
• Fumar.
• Menjar xiclet.
• Mentir.

En què consisteix l'entrevista de treball? Fases
• Salutació. Espera que l'entrevistador es dirigeixi a tu. Sigues cordial i amable però no
prenguis actituds ni distants ni familiars.
• Xerrada introductòria. Se sol començar amb un diàleg sobre temes intranscendents
que serveixen per trencar el gel. Relaxa't i contesta de forma natural.
• Conversa sobre el lloc. En aquesta part s'afronten les qüestions relatives al lloc,
tasques i funcions, els teus estudis i formació, experiències, motivacions i la teva
disponibilitat (per viatjar, per traslladar fora de la teva ciutat ,..). Defensa la teva
candidatura de forma positiva. Mostra com el teu perfil s'ajusta a les característiques del
lloc. Tingues en compte que formen part de l'eix corporal que també transmet
informació sobre tu mateix el teu to de veu, el somriure, la distància, la posició de
braços i cames.
• Aclarir interrogants. És el moment de consultar qualsevol dubte que tinguis sobre
l'empresa, les condicions de treball o el procés de selecció. Dóna bona impressió la
persona que s'interessa i pregunta per qüestions específiques de l'empresa o del lloc de
treball.
• Comiat. Procura assegurar-te el següent contacte dins del procés. Mostra't cordial amb
l'entrevistador.

Tipus d'entrevista
• Individual. Amplia la informació del currículum i aprofundeix en els teus aspectes i qualitats personals. El més comú és que la realitzi un entrevistador però en ocasions pot haver més d'un entrevistador. Dins d'aquest tipus pots trobar-te amb diferents modalitats segons la seva finalitat: preselecció o fases avançades de selecció.
• Col · lectiva. Sol començar amb la proposició d'un tema o una tasca. Posteriorment, el grup en què estaràs inclòs haurà de discutir fins arribar a una postura d'acord comú.
Aquest tipus d'entrevista s'utilitza per avaluar la capacitat de treball en grup, la iniciativa, la seguretat, el lideratge, la capacitat de comunicació, i l'actitud d'escolta envers els altres.

dimecres, 11 de gener del 2012

El Mètode Gronhölm

(trailer)


OBJECTIUS:

1. Descriure les tècniques bàsiques per a la selecció de personal i valorar aquestes
tècniques

2. Valorar els rols que poden estar presents en un equip de treball.

3. Elaborar mètodes per a la presa de decisions.

4. Reflexionar sobre l'important paper de la comunicació verbal i no verbal

5. Reconèixer i identificar els diferents tipus de decisió

6. Conèixer el procés de negociació de qualsevol conflicte.

DEBAT GUIAT:

Al llarg del visionat de la pel • lícula "El mètode" realitzarem de forma oral una sèrie
de preguntes: cada vegada que finalitzi una fase del procés de selecció realitzarem
la mateixa prova als alumnes, com si ells fossin els possibles candidats a la
selecció de personal.
Després de les seves respostes, prosseguirem amb el visionat de la pel • lícula sense oferir la
resposta correcta.

ACTIVITATS FINALS

Després de finalitzar la pel • lícula es proposa una sèrie d'activitats finals, que es
concreten en la següent bateria de preguntes:

1. Qui consideres que era el millor líder del grup de candidats? Per què?

2. Amb quin personatge t'has sentit més identificat? Per què?

3. A qui haguessis ofert el lloc de treball?

4. Si la teva empresa et demanés que fessis alguna cosa il • legal poc ètic, què alternativa
triaries? Què és la Responsabilitat Social Corporativa?

5. Creus que els idiomes són important per al teu futur?

6. En la pel • lícula nomenen al Fons Monetari Internacional. Quines són les
funcions d'aquest organisme?

7. Durant el procés de selecció transcorre una sorollosa manifestació
antiglobalització, que amb prou feines s'escolta al despatx on es desenvolupa
la pel • lícula. Defineix globalització i esgrimeix arguments a favor i en contra.
Finalment, res llegir el dossier "Entrevista de treball: El lloc és teu" del número 22
de la revista "Pren Nota" dedicarem una sessió a que per parelles preparin una
entrevista de treball, en què s'assumeixin els rols d'entrevistador i entrevistat.
Posteriorment les parelles representaran la seva entrevista i entre tots, alumnes i
professors, traurem conclusions sobre les respostes i la comunicació no verbal.

dilluns, 21 de març del 2011

BLOC 2. OBSERVACIÓ DE LES ACVITATS REALITZADES EN
ELS DIFERENTS LLOCS DE TREBALL.
Activitat 1
A aquesta activitat us haureu de centrar en el funcionament de l’Eroski en general i del
centre de treball a on esteu fent les pràctiques en particular. Per això heu de fer les
següents activitats:
• Confecciona l’organigrama de l’empresa: La documentació necessària per fer
aquest exercici la trobareu al dossier que us vaig entregar el primer dia.
• Representa l’organigrama del centre de treball a on estàs fent les pràctiques
per això has de fer:
o Fes un plànol del supermercat: Representa els diferents departaments,
magatzems, zona de caixes, zones per productes, .. (tracta que sigui el
més detallat possible).
o Descriu el funcionament del supermercat en general, és a dir, tracta
d’explicar com funciona el centre de treball des del moment que entren
els productes pel magatzem fins que surten per caixa.
Activitat 2
Analitza i descriu el funcionament d’un dels departaments en què es divideix el centre
de treball. Exemple: carnisseria, zona de caixes, administració...
• Quines tasques específiques realitzen?
• Com s’organitzen?
Activitat 3
Amb l’ajuda del personal del supermercat a on estàs fent les pràctiques fes una
descripció el més detallada possible del funcionament del procés de telecompra.
Nota: Aquestes activitats estan pensades perquè les completeu aproximadament en
dues sessions.
Data d’entrega: 30 de març del 2010 bendinatestadaempresa@gmail.com

diumenge, 20 de febrer del 2011

BLOC 1. Contacte entre els diferents departaments de l’empresa analitzant l’organització empresarial i les seves característiques

Activitat 1. L’empresa.

A aquesta activitat es tracta de fer una descripció de l’empresa a on esteu fent les pràctiques, per completar aquesta activitat heu de desenvolupar els següents punts:

• Nom de l’empresa: Heu de cercar no només el nom comercial, sinó també la raó social.

• Història: Aquí descriureu la història de l’empresa, als documents que us subministren trobareu la informació que necessiteu. Ara bé, a la plana web d’eroski trobareu documentació per poder aprofundir més en aquest punt.

• Estructura jurídica. Eroski es presenta com una cooperativa:

o En què consisteix una cooperativa?

o Feu una descripció del cas particular d’Eroski.

• Estratègia. Quin són els objectius?, Quina és la visió del negoci que es planteja?...

• Estructura i organització. En aquest punt és important referir-se a tota la informació que trobeu en quant a organització i línees de negoci.

• L’element humà. Cerca el nombre de treballadors que ocupa l’empresa, a més tenen un paper fonamental en l’estructura de l’empresa. En què consisteix?.

• Objectius de l’empresa. Recorda que a classe vàrem veure que les empreses a més de l’objectiu del benefici, perseguien d’altres. Recorda el concepte “Responsabilitat Social Empresarial” i explica que fa Eroski en aquest sentit.

Activitat 2. Gestió financera.

A aquesta activitat tractarem els aspectes financers de l’empresa:

• Volum de negoci. Tracta de cercar en els documents el volum de vendes, beneficis,...

• Elabora dos gràfics que representin l’evolució en el temps de la xifra de negoci (ingressos per vendes) de l’empresa eroski en general i del teu centre de treball en particular.

o Realitza un inventari on quedin enumerats la totalitat de béns materials que s’utilitzen al teu centre de treball per poder dur a terme la seva activitat comercial.

Activitat 3. Gestió Comercial.

A aquesta activitat tractarem els aspectes relacionats amb els clients, les marques, les estratègies de venda..

• Classificació del sector econòmic en el què es situa l’empresa. Per fer aquest punt hauràs de fer una classificació seguint els criteris que vàrem veure a classe.

• Anàlisi del mercat. Fes una anàlisi del mercat en el que competeix l’empresa: competència, tipus de clientela, proveïdors.

• Estratègia de marca. Als documents que tens, trobaràs informació sobre les diferents marques de las qual disposa l’empresa ( aquesta informació la pots ampliar a la seva plana web). Amb aquesta informació:

o Fes una descripció detallada de les diferents marques.

o Tria tres marques o línees de producte i identifica els criteris de segmentació.

• Publicitat. Fes una descripció de les estratègies promocionals de l’empresa. Per fer aquesta activitat pots fer servir informació sobre follets publicitaris, promocions...

• El client. L’objectiu de les empreses es obtenir-ne beneficis mitjançat la satisfacció de les necessitats dels seus clients. Quina importància té el client a l’empresa? Aquesta informació la trobaràs als dossiers que t’hem facilitat.

Data d’entrega: 8 març 2011bendinatestadaempresa@gmail.com

dilluns, 14 de febrer del 2011

Comencem les estades a l'empresa EROSKI.

Estades a l'empresa EROSKI.

Després d'haver completat la fase teòrica, finalment els alumnes que enguany cursen l’assignatura optativa de primer de Batxillerat Estada en l’empresa començaren el període de pràctiques formatives la segona quinzena del mes de febrer, a l'empresa EROSKI.

Aquestes pràctiques tenen una durada de 70 hores i s’allargaran fins a final de curs. Els alumnes assistiran una horabaixa a la setmana durant quatre hores al centre de treball assignat.

L'estada a l'empresa l'hem centrat en dos parts importants:

  • Part teòrico-pràctica- A la qual els alumnes hauran de completar una sèrie d'activitats al centre de treball que hem programat des del institut amb l'ajuda del departament de Recursos Humans, i el departament de Formació del Personal de l'empresa EROSKi. Aquestes activitats tenen per objectiu posar en pràctica els continguts teòrics vists a classe.

  • Part formativo-pràctica. Aquesta part consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d'una sèrie d'activitats dins del centre de treball coordinades amb el departament de personal, que tenen per objectiu que l'alumne prengui contacte amb el funcionament d'una empresa, sigui conscient del que representa el fet d'ocupar un lloc de feina, incidint en aspectes que considerem tan importants com responsabilitat, puntualitat, relacions socials,...

Als pares i tutors,

La finalitat d'aquesta assignatura no és que l'alumne assoleixi unes capacitats i competències laborals, aquesta aspiració la reservaríem més a les pràctiques formatives que podem trobar a un cicle formatiu o unes pràctiques pròpies d'un grau o postgrau universitari.

L'objectiu ( i el desig amb el que treballem) és que l'alumne entri en contacte amb el món laboral i el seu sistema de relacions socials i laborals, la qual cosa li permeti obtenir uns coneixements complementaris que li facilitin enfocar amb garanties el seu projecte de futur acadèmic i professional.

Per qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho directament o través de la següent adreça de correu electrònic : bendinatestadaempresa@gmail.com

dimarts, 25 de gener del 2011

Tema 5: apunts per a preparar l'examen

Aquí teniu l'enllaç (només són els apartats 6, 9, 12, 13, 14 de l'enllaç) per a preparar una possible pregunta sobre estils de lideratge. A més heu de saber aquesta teoria.